Spis treści

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Eucharystię w czwartek 23 września 2021 r.która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznychw Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie, zwołanym celem sprawozdania z działalności Koła kończącej się kadencji władz 2016-2020 (przedłużonej w myśl §17 ust. 2 statutu i z powodu stanu epidemii) oraz wyboru władz na następną kadencję.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz Punkt harmonogramu

17.00

1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania,
      Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

17.05

 

2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia
       prawomocności Zebrania;
       Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.10 3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;

17.15

4. – Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt,  
      Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;

17.25

5. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2020r oraz w I półr. 2021:
         A -z pracy Noclegowni/Ogrzewalni,
         B -z pracy  Schroniska,
         C-z pracy  filii Schroniska,
         D-z pracy Klubu Integracji Społecznej/Klubu Inicjatyw Społecznych;

17.40

6. – Sprawozdanie z działalności Koła w kadencji 2016-2020 wraz z przedłużeniem
     kadencji z uwagi na stan epidemii, Prezesa Koła Gliwickiego - p. Jana Sznajdera.
     Przedstawienie  formalnych Sprawozdań Koła Gliwickiego za 2020r. –
        Merytorycznego OPP oraz Finansowego;

17.55

7. –  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła, wniosek w sprawie udzielenia
         absolutorium Zarządowi Koła;

18.10

8.–  Dyskusja nad sprawozdaniami;

 18.20

9. –  Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdań: Merytorycznego OPP oraz
        Finansowego Koła Gliwickiego za 2020r.;

18.25

10.– Głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
          Zarządowi  Koła;

18.30     

11. – Wybory władz Koła następnej kadencji:
         Zgłoszenie kandydatur na Prezesa Koła;

18.35 12. – Wybór Prezesa Koła w głosowaniu tajnym;

18.40

13. – Zgłaszanie kandydatur na pozostałych członków Zarządu Koła;

18.45

14. – Wybór pozostałych członków Zarządu Koła w głosowaniu tajnym;

18.50

15. – Zgłaszanie kandydatur do  Komisji Rewizyjnej Koła;
  

18.55

16. – Wybór członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym;

19.00

17.– Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Koła, dyskusja nad kierunkami
        działalności Koła w nowej kadencji, przedstawienie propozycji  uchwał
         przygotowanych jeszcze przez ustępujący Zarząd Koła, ew. zgłaszanie
         dodatkowych propozycji uchwał i wniosków,  propozycje te należy zgłaszać w
         formie pisemnej;

19.10

18.  - Ewentualna przerwa na opracowanie przez Komisję Uchwał i Wniosków                        

        zgłoszonych propozycji;

19.20

19. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję 
        Uchwał i Wniosków;

19.25

20.– Zakończenie obrad.