Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła Gliwickiego na nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickiego które odbędzie się w czwartek 09 grudnia 2021 r. w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.45.
Zebranie to jest  zwołane celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego bieżącej kadencji, co nakazał Sąd KRS ( dla dostosowania liczby członków Komisji Rewizyjnej Koła do liczby wymaganej przez statut Towarzystwa).

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz porządek zebrania

16.45

1. – Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania,
      Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

16.50  

2.  – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia
       prawomocności Zebrania;
       Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.00 3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;

17.05

4. – Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Koła bieżącej kadencji:
         Zgłoszenie kandydatur ;

17.35 5. – Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej Koła w głosowaniu tajnym;

17.40

6. – Ewentualne wybory uzupełniające do Zarządu Koła , głosowanie tajne;

17.50

7. – Ewentualne zgłaszanie propozycji uchwał i wniosków, głosowanie jawne ;

18.00

8 .– Zakończenie obrad.