Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) tzw. RODO, w celu zachowania podstawowych zasad wynikających z ww. Rozporządzenia  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) Koło Gliwickie przedstawia następującą informację:

Administratorem powierzanych nam danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie, ul. Zwycięstwa 16-18/7, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez Prezesa Koła.

Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by dane osobowe przetwarzać zgodnie z prawem i w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, z uwzględnieniem właściwych przesłanek legalizacyjnych (Art. 6 ust. 1 RODO) i wyłącznie w celach dla których dane zostały pozyskane. Dotyczy to także udostępniania Państwa danych osobowych.

Koło Gliwickie zobowiązuje się  wypełniać Państwa prawa, wynikające z RODO, tj.:

  • prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencyjnie na adres:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
lub
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Dane osobowe przechowujemy przez czas wynikający z przepisów prawa lub obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

 Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw spoza EOG czy do organizacji międzynarodowych.

Ze względów technicznych Towarzystwo może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany celu ich przetwarzania.

W załączeniu :

Wniosek o udostępnienie danych osobowych.